Салык төлөөдөн бошотуу

57-глава. Эркин экономикалык зоналардагы салык режими

КР 2009. 28.03. № 89 Мыйзамына ылайык (мур. ред. караңыз); 2014.11.01. № 7 Мыйзамына ылайык 372-беренеге өзгөртүүлөр киргизилген (мур. ред. караңыз)
372-берене. Жалпы жоболор

1. Ушул главада каралган салык режими Кыргыз Республикасындагы эркин экономикалык зоналар жөнүндө Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында коюлган талаптарга ылайык, чарбалык жана тышкы экономикалык иш-аракетти, анын ичинде акциздик товарларды өндүрүүнү жана сатууну кошпогондо, товарларды (жумуштарды, кызмат көрсөтүүлөрдү) өндүрүү жана сатуу боюнча ЭЭЗ субъектилеринин ишине карата гана колдонулат.

2. ЭЭЗ субъектилеринин ишине карата Кыргыз Республикасынын калган аймагында жалпы салык режими колдонулат.

373-берене КР 2014.11.01. № 7 Мыйзамынын редакциясында берилген (мур. ред. караңыз)
373-берене. ЭЭЗдин субъекти

ЭЭЗдин субъекти - ыйгарым укуктуу мамлекеттик орган тарабынан катталган (кайра катталган) жана Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык ЭЭЗдин башкы дирекциясында эсептик каттоодон өткөн юридикалык жак.

374-берене. Салыктык каттоо

ЭЭЗ субъекти ушул Кодексте каралган тартипте салыктык катталуудан өтүүгө милдеттүү.

КР 2009. 16.07. № 222 Мыйзамына 375-беренеге өзгөртүүлөр киргизилген (мур. ред. караңыз)
375-берене. ЭЭЗ субъектилерине салык салуунун өзгөчөлүгү

1. Эгерде ушул главада жана «Кыргыз Республикасындагы эркин экономикалык зоналар жөнүндө» Кыргыз Республикасынын Мыйзамында башкача каралбаса, ЭЭЗдин ушул Кодекстин 372-беренесинин 1-бөлүгүнүн талаптарына жооп берген субъекттеринин иш-аракети салыктын бардык түрлөрүнөн бошотулат.

2. ЭЭЗдин субъектиси болуп эсептелбеген субъекттин товарларды, жумуштарды жана кызмат көрсөтүүлөрдү Кыргыз Республикасынын аймагынан ЭЭЗ субъектисине берүүсүнөн ушул Кодекске ылайык КНС алынат.

3. Ушул Кодекстин 372-беренесинин жана «Кыргыз Республикасындагы эркин экономикалык зоналар жөнүндө» Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын талаптарына жооп бербеген ЭЭЗ субъектисинин ишмердигине жалпы салык режимине ылайык салык салынат.

Товарларды ЭЭЗ аймагынан Кыргыз Республикасынын калган аймагына берүү үчүн алып чыгууда, анын ичинде аларды ЭЭЗ субъекттери болуп эсептелбеген жактардын пайдасына ээликтен ажыратууда товарларга жалпы салык режимине ылайык салык салынат.

4. Товарларды ЭЭЗ чегарасы аркылуу алып өтүүдө алынуучу салыктарды администрациялоо Кыргыз Республикасынын бажы мыйзамдарына жана эркин экономикалык зоналар жөнүндө мыйзамдар ылайык жүргүзүлөт.

5. Кыргыз Реопубликасынын ички рыногунда керектөө үчүн ЭЭЗ субъекттери көрсөткөн кызматтарга, жумуштарга жалпы салык режимине ылайык салык салынат. Кыргыз Республикасынын ички рыногунда керектөө үчүн ЭЭЗ субъекттери көрсөткөн кызматтар, жумуштар болуп эркин экономикалык зоналардын аймактарында жана Кыргыз Республикасынын калган аймактарында ЭЭЗ субъектилери эмескаалаган уюмдар жана жеке адамдар тарабынан сатылып алынуучу кызмат көрсөтүүлөр, жумуштар эсептелет.

6. Кирешелерди төлөө булагында эсептелүүгө, кармалууга жана төлөнүүгө тийиш болгон кирешелерге ушул Кодекске ылайык салык салынат.

7. КР 2009. 28.03. № 89 Мыйзамына ылайык алып салынган (мур. ред. караңыз)

8. КР 2009. 28.03. № 89 Мыйзамына ылайык алып салынган (мур. ред. караңыз)

9. Эгер ЭЭЗ субъектиси ЭЭЗдин аймагында, ошондой эле Кыргыз Республикасынын калган аймактарында жана анын чегинен сыртта ишмердик жүргүзсө, анда мындай ЭЭЗ субъектиси ушул Кодекске ылайык өзүнчө эсеп жүргүзүүгө милдеттүү.

376-берене. Салыктык отчеттуулук

ЭЭЗ субъектиси ушул Кодекске ылайык салык кызматы органдарына салыктык отчет берет.

ЭЭЗ субъектиси бирдиктүү салык декларациясын берүүгө милдеттүү.

 

Глава КР 2012.03.12. № 191 Мыйзамына ылайык күчүн жоготкон (мур. ред. караңыз)