Ишкерликти колдоо борбору

Нарын   облустук ишкерчиликти колдоо борбору

Нарын облусунун социалдык – экономикалык жагдайын турукташтырууга жана онуктурууго, жумушчу орундарын тузуп, реалдуу экономиканы, инвестициялык жагдайды жакшыртууга ишкерлердин кошкон салымын эске алуу менен Нарын облустук ишкерчиликти колдоо борборунун (НОИКБ) уюуштуруу замандын талабы.

НОИКБ максаты – облустагы ишкерлерге маалымат таратуу менен, коп тараптуу багыттагы кеп – кенештерди узгултуксуз беруу.

НОИКБ маселелери:

  1. Ишкерчиликти уюштуруу, катоо жургузуу, сатуу, ондуруу, салык жана башка толомдорду алуу, сертификациалоо, лицензиялоо, откоруу багытындагы жана башка КР нормативдик – укуктук актыларынын, мыйзамдарынын базасын топтоо;
  2. Облуста катталган, менчигинин туруно карабастан натыйжалуу ишкерлердин жана ишкерчиликке комок корсоткон, каржылаган жергиликтуу жана чет олколук уюм, мекеме – ишканалардын базасын тузуу;
  3. Базага кирген ишкерлердин муктаждыктарын, керектоо, талаптарын аныктоо;
  4. Ишкерлерди толук, сапаттуу маалымат менен камсыздоо;
  5. Талаптарга ылайык кеп–кенештерди беруу, керек болгон учурларда бизнес – план, долбоорлорду тузууго жардам берип, окутуу, тренингдерди жургузуу.
  6. Облустун аймагында ишкерлерге багытталган иш – чараларды, коргозмо - жарманкелерди уюуштуруу жана башка уюмдарга жардамдашуу;
  7. Жаны, инновациалык ыкмаларды киргизуу менен, башка аймактагылар менен алгылыктуу мамилелерди тузуу.

НОИКБ иштоо тартиби:

Борбор оз ишин юридикалык тарап катары жагдайга жараша акысыз жана акы алуу жолу менен жургузот.
Иштин баштоо мезгилинде жергиликтуу бийликтен, жергиликтуу жана эл аралык уюумдардан колдоого муктаж болот.
Алып барган иштери айкындуулук жана ачыктык принципте жургузулот.